Just Solve It (2.0) maakt gebruik van persoonsgegevens. Wij vinden het echter erg belangrijk dat de gegevens die met ons worden gedeeld zorgvuldig worden behandeld. Immers, privacy is een goed recht van iedereen.

De persoonsgegevens welke wij verwerken.
Just Solve It (2.0) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.
De persoonsgegevens welke wij verwerken zijn:
voor- en achternaam; adresgegevens; geslacht; telefoonnummer; emailadres en
overige gegevens welke u zelf tijdens een kennismakingsgesprek (evt. telefonisch)/ intakegesprek aan ons heeft verstrekt.

Just Solve It (2.0)verwerkt naast de gewone persoonsgegevens ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Dit kunnen zijn: BSN; gezondheid; etc.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen. Dit om zo te voorkomen dat er gegevens over hun kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat Just Solve It (2.0)zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Sandra@justsolveit.nl. Wij verwijderen dan deze informatie.

Waarom heeft Just Solve It (2.0) uw persoonsgegevens nodig.
Just Solve It (2.0) heeft uw persoonsgegevens nodig:
– om u te kunnen bellen of te mailen indien dit nodig is om onze diensten uit te kunnen voeren
– om u te informeren over wijzigingen van onze diensten
– om onze diensten bij u af te kunnen leveren
– indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens welke wij nodig hebben voor de belastingaangifte

Hoelang bewaart Just Solve It (2.0) uw persoonsgegevens.
Just Solve It (2.0) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de gestelde doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen en van wetgeving rondom bewaring van gegevens.

Deelt Just Solve It (2.0) uw persoonsgegevens met anderen.
Just Solve It (2.0)verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om zodoende te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies of vergelijkbare technieken welke Just Solve It (2.0) gebruikt.
Just Solve It (2.0)maakt alleen gebruik van technische, functionele en analytische cookies welke geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies welke Just Solve It (2.0)gebruikt, zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Just Solve It (2.0)hiermee haar website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering sturen naar sandra@justsolveit.nl.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, wordt u gevraagd een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Daarbij is het verzoek om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Vanuit Just Solve It (2.0) zal er zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek worden gereageerd.

Hoe bewaart en beveiligt Just Solve It (2.0) uw gegevens.
Just Solve It (2.0) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt daarvoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zijn bijvoorbeeld onze computers beveiligd met een wachtwoord en zijn deze zodanig ingesteld, dat bij inactiviteit het beeldscherm automatisch wordt vergrendeld.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met sandra@justsolveit.nl

PROTOCOL MELDPLICHT DATALEKKEN
Overwegingen:
– Just Solve It (2.0) hecht belang aan een goede beveiliging van haar (elektronische) systemen waarin persoonsgegevens zijn opgeslagen en worden verwerkt. Het valt desalniettemin nooit volledig te voorkomen dat er een datalek zal plaatsvinden. Just Solve It (2.0) is op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht om (ernstige) datalekken te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokkenen.

– Just Solve It (2.0)wenst aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen en heeft daarom een beleid geformuleerd om zo adequaat mogelijk te handelen indien er onverhoopt toch een datalek plaatsvindt.